Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Europejski Zautomatyzowany System Rozpoznawania Odcisków Palców (Eurodac)

 

Europejski Zautomatyzowany System Rozpoznawania Odcisków Palców jest systemem informatycznym, który został utworzony na podstawie rozporządzenia Rady (WE) Nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej.

 

Najważniejszym zadaniem systemu Eurodac jest umożliwienie zidentyfikowania państwom członkowskim Unii Europejskiej osób występujących o azyl (zgodnie z przepisami Konwencji określającej Państwo właściwe dla rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu wniesionych w Państwie Członkowskim Wspólnot Europejskich, podpisanej w dniu 15 czerwca 1990 r. w Dublinie, oraz w celu ułatwienia stosowania tej Konwencji).

 

System pozwala także zidentyfikować osoby zatrzymane przy próbie nielegalnego przekroczenia zewnętrznej granicy Unii.

 

Eurodac składa się z jednostki centralnej w obrębie Komisji, wyposażonej w skomputeryzowaną centralną bazę danych do porównywania odcisków palców, oraz systemu elektronicznego przesyłania danych pomiędzy państwami członkowskimi UE a bazą danych.

 

Nadzór nad systemem Eurodac sprawuje Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciele krajowych organów nadzorczych nad Eurodac pochodzący z każdego z państw członkowskich.